Tin nội bộ

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG THÁNG 3/2024 – DỰ ÁN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI LIXI

Tháng 4/2024, Công ty TNHH Thương mại & Đầu tư Xây dựng Tuấn Dương tiếp tục thi công các hạng

Đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải Cụm Công nghiệp Ea Đar nhằm
hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong cụm công nghiệp, đáp ứng nhu cầu xử lý
nước thải phục vụ cho hoạt động sản xuất của Cụm Công nghiệp, đảm bảo nước thải
sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải
công nghiệp, an toàn cho môi trường xung quanh Cụm Công nghiệp.
– Hoàn thành thực hiện Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 8/7/2020
của HĐND tỉnh Đắk Lắk về chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng Cụm Công nghiệp
trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2030.
2. Nội dung và quy mô đầu tư:
– Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật.
– Cấp công trình: Cấp IV.
– Các hạng mục đầu tư, gồm:
+ Hệ thống thu gom nước thải và thoát nước sau xử lý;
+ Trạm xử lý nước thải và hạ tầng kỹ thuật của trạm xử lý, với công xuất
500m3
/ngày đêm.
3. Dự án nhóm: Nhóm C.
4. Tổng mức đầu tư dự án: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).
5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
6. Khả năng cân đối vốn: Không quá 03 (ba) năm kể từ năm bố trí vốn để
khởi công.
7. Thời gian thực hiện dự án: Khởi công trong giai đoạn 2022-2025.

Bài Viết Liên Quan